Wanshu

Watch the video

The Kata Wanshu performed by Shihan Chris Thompson